कारखाना भ्रमण

कारखाना-टूर-Tianqiao-welding_01
कारखाना-टूर-Tianqiao-welding_02
कारखाना-टूर-Tianqiao-welding_03
कारखाना-टूर-Tianqiao-welding_04
कारखाना-टूर-Tianqiao-welding_05
कारखाना-टूर-Tianqiao-welding_06

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्: